PRIHLÁŠKA

na základný kurz a overovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. §21, §22, §23


Vysielajúca organizácia

Údaje o prihlasovanej osobe

Požadovaný rozsah kurzu

Údaje o odbornom vzdelaní *

Údaje o odbornej praxi **

Záver

* ku skúške je potrebné doložiť fotokópiu výučného listu, maturitného vysvedčenia, alebo VŠ diplomu

** potvrdenie môže byť predložené aj na inom tlačive